Polityka przetwarzania danych osobowych

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych została opracowana zgodnie z wymogami ustawy federalnej z dnia 27 lipca 2006 r. Nr 152-ФЗ „O Danych Osobowych” (dalej: Ustawa o danych osobowych) oraz określa tryb przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych podejmowane przez PODLOGIWROCLAW.PL (dalej jako Operator) .
1.1. Operator za najważniejszy cel i warunek realizacji swoich działań stawia przestrzeganie praw i wolności człowieka i obywatela przy przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym ochronę prawa do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej.
1.2. Polityka niniejszego Operatora dotycząca przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Polityką) dotyczy wszystkich informacji, jakie Operator może uzyskać o osobach odwiedzających stronę internetową <a href=»http://www.sprzatanie-mjm.pl/»>http://www.sprzatanie-mjm.pl/</a>

2. Podstawowe pojęcia stosowane w Polityce

2.1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych — przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem technologii komputerowej.
2.2. Zablokowanie danych osobowych to czasowe wstrzymanie przetwarzania danych osobowych (chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych).
2.3. Serwis — zbiór materiałów graficznych i informacyjnych oraz programów komputerowych i baz danych, zapewniających ich dostępność w Internecie pod adresem sieciowym https://www.podlogiwroclaw.pl/.
2.4. System informacji o danych osobowych — zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych i udostępniających
2.5. Depersonalizacja danych osobowych — działania, w wyniku których nie jest możliwe ustalenie, bez wykorzystania dodatkowych informacji, przynależności danych osobowych do konkretnego Użytkownika lub innego podmiotu danych osobowych.
2.6. Przetwarzanie danych osobowych — dowolna czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez wykorzystania tych narzędzi z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), ekstrakcja , wykorzystanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.
2.7. Operator — organ państwowy, organ miejski, osoba prawna lub osoba fizyczna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizującymi i (lub) prowadzącymi przetwarzanie danych osobowych, a także określającymi cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych być przetwarzane, czynności (operacje) wykonywane na danych osobowych.
2.8. Dane osobowe — wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio konkretnego lub możliwego do zidentyfikowania Użytkownika serwisu internetowego http://www.sprzatanie-mjm.pl/
2.9. Dane osobowe dopuszczone przez podmiot danych osobowych do rozpowszechniania — dane osobowe, dostęp nieograniczonej liczby osób, którym podmiot danych osobowych udostępnia poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, na które podmiot danych osobowych zezwala w celu ich rozpowszechniania w sposób określony w ustawie o danych osobowych (dalej — dane osobowe dopuszczone do rozpowszechniania).
2.10. Użytkownik — każdy odwiedzający stronę internetową <a href=»http://www.sprzatanie-mjm.pl/»>http://www.sprzatanie-mjm.pl/</a>
2.12. Rozpowszechnianie danych osobowych — wszelkie działania mające na celu udostępnienie danych osobowych nieokreślonemu kręgu osób (przekazanie danych osobowych) lub zapoznanie się z danymi osobowymi nieograniczonej liczby osób, w tym ujawnienie danych osobowych w mediach, zamieszczenie na sieci informacyjne i telekomunikacyjne lub udostępnianie danych osobowych w jakikolwiek inny sposób.
2.13. Przekazywanie danych osobowych za granicę — przekazanie danych osobowych na terytorium państwa obcego organowi państwa obcego, zagranicznej osobie fizycznej lub prawnej.
2.14. Niszczenie danych osobowych — wszelkie działania, w wyniku których dane osobowe ulegają nieodwracalnemu zniszczeniu z niemożliwością dalszego odtworzenia treści danych osobowych w systemie informacji o danych osobowych i (lub) zniszczeniu ulegają materialne nośniki danych osobowych.

3  Podstawowe prawa i obowiązki Operatora

3.1. Operator ma prawo:
— otrzymywać od podmiotu danych osobowych rzetelne informacje i / lub dokumenty zawierające dane osobowe;
— jeżeli osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Operator ma prawo do dalszego przetwarzania dane osobowe bez zgody podmiotu danych osobowych, jeżeli zachodzą podstawy określone w ustawie o danych osobowych;
— samodzielnie określa skład i listę środków niezbędnych i wystarczających do wypełnienia obowiązków określonych w ustawie o danych osobowych i regulacyjnych aktach prawnych przyjętych na jej podstawie, chyba że ustawa o danych osobowych lub inne ustawy federalne stanowią inaczej.

3.2. Operator jest zobowiązany:
— przekazać podmiotowi danych osobowych, na jego żądanie, informacje dotyczące przetwarzania jego danych osobowych;
— zorganizować przetwarzanie danych osobowych w sposób określony przez obowiązujące ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej;
— odpowiadać na żądania i zapytania podmiotów danych osobowych oraz ich przedstawicieli prawnych zgodnie z wymogami Ustawy o danych osobowych;
— poinformować upoważniony organ ochrony praw osób, których dane dotyczą, na żądanie tego organu, o udzieleniu niezbędnych informacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiego żądania;
— opublikować lub w inny sposób zapewnić nieograniczony dostęp do niniejszej Polityki w związku z przetwarzaniem danych osobowych;
— podejmować środki prawne, organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem do nich, zniszczeniem, zmianą, blokowaniem, kopiowaniem, udostępnianiem, rozpowszechnianiem danych osobowych, a także przed innymi działaniami niezgodnymi z prawem w stosunku do danych osobowych;
— zaprzestania przenoszenia (rozpowszechniania, udostępniania, dostępu) danych osobowych, zaprzestania przetwarzania i niszczenia danych osobowych w sposób iw przypadkach przewidzianych Ustawą o danych osobowych
— wykonywania innych obowiązków przewidzianych ustawą o danych osobowych.

4. Podstawowe prawa i obowiązki podmiotów danych osobowych

4.1. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
— aby otrzymać informacje dotyczące przetwarzania jego danych osobowych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo federalne. Informacje są przekazywane podmiotowi danych osobowych przez Operatora w przystępnej formie i nie powinny zawierać danych osobowych dotyczących innych podmiotów danych osobowych, chyba że istnieją podstawy prawne do udostępnienia tych danych osobowych. Wykaz informacji i tryb ich uzyskiwania określa ustawa o danych osobowych;
— żądania od operatora doprecyzowania jego danych osobowych, zablokowania ich lub zniszczenia, jeżeli dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, niedokładne, nielegalnie pozyskane lub niepotrzebne do wskazanego celu przetwarzania, a także podjęcia przewidzianych prawem środków ochrony ich praw;- przedstawił warunek uprzedniej zgody przy przetwarzaniu danych osobowych w celu promocji towarów, robót i usług na rynku;
— cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
— wniesienia odwołania do uprawnionego organu ochrony praw osób, których dane dotyczą, lub wniesienia do sądu skargi na bezprawne działania lub zaniechanie Operatora przy przetwarzaniu jego danych osobowych;
— do korzystania z innych praw przewidzianych przez polskie ustawodawstwo
4.2. Podmioty danych osobowych są zobowiązane Podmioty danych osobowych są zobowiązane do:
— przekazywać Operatorowi rzetelne dane o sobie;
— poinformować Operatora o wyjaśnieniu (aktualizacji, zmianie) jego danych osobowych.
4.3. Osoby, które przekazały Operatorowi nieprawdziwe informacje o sobie lub informacje o innym przedmiocie danych osobowych bez zgody tego ostatniego, ponoszą odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa polskiego.


5. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika


5.1. Pełne imię i nazwisko.
5.2. Adres e-mail.
5.3. Numery telefoniczne.
5.4. Rok, miesiąc, data i miejsce urodzenia.
5.5. Zdjęcia.
5.6. Witryna zbiera i przetwarza również zanonimizowane dane o odwiedzających (w tym pliki cookie) za pomocą internetowych usług statystycznych (Yandex Metrica i Google Analytics i inne).
5.7. Powyższe dane w dalszej części Polityki łączy ogólna koncepcja Danych Osobowych.
5.8. Operator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych związanych z rasą, narodowością, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, życiem intymnym
5.9. Obrabotka personal’nykh dannykh, razreshennykh dlya rasprostraneniya, iz chisla spetsial’nykh kategoriy personal’nykh dannykh, ukazannykh v ch. 1 st. 10 Zakona o personal’nykh dannykh, dopuskayetsya, yesli soblyudayutsya zaprety i usloviya, predusmotrennyye st. 10.1 Zakona o personal’nykh dannykh.
5.9.1 Przetwarzanie danych osobowych dopuszczonych do dystrybucji spośród szczególnych kategorii danych osobowych określonych w części 1 art. 10 ustawy o danych osobowych jest dopuszczalne, jeżeli zakazy i warunki przewidziane w art. 10.1 ustawy o danych osobowych.
5.10. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania jest sporządzana odrębnie od innych zgód na przetwarzanie jego danych osobowych. W takim przypadku przesłanki określone w szczególności w art. 10.1 ustawy o danych osobowych. Wymagania co do treści takiej zgody określa uprawniony organ do spraw ochrony praw podmiotów danych osobowych.
5.10.1 Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania Użytkownik przekazuje bezpośrednio Operatorowi.
5.10.2 Operator jest zobowiązany, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od momentu uzyskania określonej zgody Użytkownika, do opublikowania informacji o warunkach przetwarzania, istnieniu zakazów i warunków przetwarzania danych osobowych przez nieograniczona liczba osób, które mogą rozpowszechniać.
5.10.3 Przekazywanie (rozpowszechnianie, udostępnianie, dostęp) danych osobowych, na które podmiot danych osobowych zezwolił w celu ich rozpowszechniania, musi zostać w każdej chwili wstrzymane na żądanie podmiotu danych osobowych. Wymóg ten powinien zawierać nazwisko, imię, nazwisko (jeśli dotyczy), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail lub adres pocztowy) podmiotu danych osobowych, a także wykaz danych osobowych, których przetwarzanie musi zostać zakończone. Dane osobowe określone w tym wymaganiu mogą być przetwarzane wyłącznie przez Operatora, do którego są przesłane.
5.10.4 Soglasiye na obrabotku personal’nykh dannykh, razreshennykh dlya rasprostraneniya, prekrashchayet svoye deystviye s momenta postupleniya Operatoru trebovaniya, ukazannogo v p. 5.10.3 nastoyashchey Politiki v otnoshenii obrabotki personal’nykh dannykh.
5.10.4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania ustaje z chwilą otrzymania przez Operatora żądania, o którym mowa w punkcie 5.10.3 niniejszej Polityki w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

6. Zasady przetwarzania danych osobowych.

6.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na legalnych i uczciwych podstawach.
6.2. Przetwarzanie danych osobowych ogranicza się do realizacji określonych, z góry określonych i prawnie uzasadnionych celów. Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych niezgodne z celami zbierania danych osobowych.
6.3. Niedopuszczalne jest łączenie baz danych zawierających dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się w celach niezgodnych ze sobą.
6.4. Przetwarzaniu podlegają wyłącznie dane osobowe, które spełniają cele ich przetwarzania.
6.5. Treść i ilość przetwarzanych danych osobowych odpowiada określonym celom przetwarzania. Nadmiar przetwarzanych danych osobowych w stosunku do wskazanych celów ich przetwarzania jest niedopuszczalny.
6.6. Przetwarzając dane osobowe, zapewnia się prawidłowość danych osobowych, ich wystarczalność oraz, w razie potrzeby, znaczenie w stosunku do celów przetwarzania danych osobowych. Operator podejmuje niezbędne środki i / lub zapewnia ich podjęcie w celu usunięcia lub wyjaśnienia niekompletnych lub niedokładnych danych.
6.7. Przechowywanie danych osobowych odbywa się w formie umożliwiającej określenie przedmiotu danych osobowych, nie dłużej niż wymaga tego cel przetwarzania danych osobowych, jeżeli okres przechowywania danych osobowych nie jest określony przez prawo federalne, zgoda której podmiotem danych osobowych jest strona, beneficjent lub poręczyciel. Przetwarzane dane osobowe są niszczone lub zdepersonalizowane po osiągnięciu celów przetwarzania lub w przypadku utraty potrzeby osiągnięcia tych celów, chyba że prawo federalne stanowi inaczej.

7. Cele przetwarzania danych osobowych

7.1. Cel przetwarzania danych osobowych Użytkownika:
— informowanie Użytkownika poprzez wysyłanie wiadomości e-mail;
— zapewnienie Użytkownikowi dostępu do usług, informacji i / lub materiałów zawartych w serwisie <a href=»http://www.sprzatanie-mjm.pl/»>http://www.sprzatanie-mjm.pl/</a>
7.2. Operator ma również prawo do wysyłania Użytkownikowi powiadomień o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych i różnych wydarzeniach. Użytkownik zawsze może odmówić otrzymywania wiadomości informacyjnych wysyłając do Operatora pismo z dopiskiem „Odmowa powiadamiania o nowych produktach i usługach oraz ofertach specjalnych”.
7.3. Zanonimizowane dane Użytkowników zbierane za pomocą statystyk internetowych służą do zbierania informacji o działaniach Użytkowników w serwisie, poprawy jakości serwisu i jego zawartości.

8. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

8.1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Operatora to:
— dokumenty statutowe (założycielskie) Operatora;
— ustawy federalne, inne regulacje z zakresu ochrony danych osobowych;
— zgoda Użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych, na przetwarzanie danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania.
8.2. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w przypadku ich wypełnienia i / lub przesłania przez Użytkownika samodzielnie za pomocą specjalnych formularzy znajdujących się na stronie https://www.podlogiwroclaw.pl/ lub przesłanych do Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wypełniając odpowiednie formularze i / lub wysyłając swoje dane osobowe do Operatora, Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką.
8.3. Operator przetwarza zanonimizowane dane o Użytkowniku, jeżeli jest to dozwolone w ustawieniach przeglądarki Użytkownika (włączona jest możliwość przechowywania plików cookies oraz wykorzystania technologii JavaScript).
8.4. Podmiot danych osobowych samodzielnie decyduje o udostępnieniu swoich danych osobowych i wyraża zgodę dobrowolnie, z własnej woli i w swoim interesie.

9. Warunki przetwarzania danych osobowych

9.1. Przetwarzanie danych odbywa się za zgodą danych na przetwarzanie danych osobowych.
9.2. Przetwarzanie danych jest niezbędne do spełnienia wymagań w umowie międzynarodowej Federacji rosyjskiej lub ustawie, do federacji uprawnień i uprawnień nałtoło opera.
9.3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wymiaru sprawiedliwości, urzędów sądowych, pracowników urzędowych, z urzędu, z użytkowania.
9.4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której podmiotem danych osobowych jest strona lub beneficjent lub poręczyciel, a także do zawarcia umowy z inicjatywy podmiotu danych osobowych lub umowy, na podstawie której przedmiotem danych osobowych będzie beneficjent lub poręczyciel.
9.5. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji praw i prawnie uzasadnionych interesów operatora lub osób trzecich lub do realizacji ważnych społecznie celów, o ile nie narusza to praw i wolności podmiotu danych osobowych.
9.6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez dostęp do nieograniczonej liczby osób, którym podmiot danych osobowych udostępnia lub na jego żądanie (dalej — publicznie dostępne dane osobowe).
9.7. Przetwarzanie danych osobowych podlega publikacji lub obowiązkowemu ujawnieniu zgodnie z prawem federalnym.

10. Wymaganie zbierania danych osobowych

Bezpieczeństwo jakościowe przez operatora danych osobowych zapewnione jest poprzez zastosowanie środków zabezpieczających, organizacyjnych i zabezpieczających do warunków sowie do wymznych

10.1. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki, aby uniemożliwić dostęp do danych osobowych osobom nieuprawnionym.
10.2. Dane osobowe Użytkownika nigdy w żadnym wypadku nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z wdrożeniem obowiązujących przepisów lub gdy podmiot danych osobowych wyraził zgodę na przekazanie danych przez Operatora osobie trzeciej w celu wypełnienia obowiązków na podstawie umowy cywilnoprawnej.
10.3. W przypadku ujawnienia nieścisłości w danych osobowych, Użytkownik może samodzielnie je zaktualizować, wysyłając zawiadomienie do Operatora na adres e-mail Operatora tores.w.321 z dopiskiem „Aktualizacja danych osobowych”.
10.4. Okres przetwarzania danych osobowych zależy od realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane, chyba że inny okres przewiduje umowa lub obowiązujące przepisy.
Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie powiadomienia do Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Operatora tores.w.321 z dopiskiem „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych dane».
10.5. Informacje gromadzone przez usługi stron wszystkie, w tym systemy płatności, urządzenia komunikacyjne i inne rozwiązania usług, są systemy i oczyszczane przez informacje, w tym systemy Podmiot danych osobowych i / lub Użytkownik jest zobowiązany do samodzielnego, terminowego zapoznania się z tymi dokumentami. Operator nie poniosą za działanie osób, w tym usługach wymagane w punktach.
10.6. Zakazy ustanowione przez podmiot danych osobowych w zakresie przenoszenia (z wyjątkiem udzielania dostępu), a także warunków przetwarzania lub przetwarzania (z wyjątkiem uzyskiwania dostępu) danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania nie mają zastosowania w przypadkach przetwarzania danych osobowych w interesy państwowe, publiczne i inne interesy publiczne określone w ustawie RF.
10.7. Przetwarzając dane osobowe, operator zapewnia poufność danych osobowych.
10.8. Operator przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej ustalenie przedmiotu danych osobowych nie dłużej, niż wymaga tego cel przetwarzania danych osobowych, chyba że okres przechowywania danych osobowych określa ustawa federalna, umowa, na podstawie której podmiot dane osobowe są stroną, beneficjentem lub gwarantem.\
10.9. Warunkiem zaprzestania przetwarzania danych osobowych może być osiągnięcie celów przetwarzania danych osobowych, wygaśnięcie zgody podmiotu danych osobowych lub cofnięcie zgody przez podmiot danych osobowych, a także stwierdzenie niezgodnego z prawem przetwarzanie danych osobowych.

11. Lista czynności wykonanych przez Operatora na otrzymanych danych osobowych


11.1. Operator zbiera, rejestruje, systematyzuje, gromadzi, przechowuje, klaruje (aktualizuje, zmienia), wyodrębnia, wykorzystuje, przekazuje (dystrybuuje, udostępnia, udostępnia), depersonalizuje, blokuje, usuwa i niszczy dane osobowe.
11.2. Operator przeprowadza zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych z otrzymaniem i / lub przesyłaniem informacji otrzymanych za pośrednictwem sieci informacyjnych i telekomunikacyjnych lub bez nich.

12. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych


12.1. Przed przystąpieniem do transgranicznego przekazywania danych osobowych operator musi upewnić się, że państwo obce, na którego terytorium ma przekazywać dane osobowe, zapewnia rzetelną ochronę praw osób, których dane dotyczą.
12.2. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych na terytorium innych państw, które nie spełniają powyższych wymagań, może nastąpić tylko wtedy, gdy istnieje pisemna zgoda podmiotu danych osobowych na transgraniczne przekazanie jego danych osobowych i / lub wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych osobowych.

13. Poufność danych osobowych


Operator i inne osoby, które uzyskały dostęp do danych osobowych, są zobowiązane do nieujawniania osobom trzecim oraz do nieudostępniania danych osobowych bez zgody podmiotu danych osobowych, chyba że prawo federalne stanowi inaczej.

14. Postanowienia końcowe
14.1. Użytkownik może uzyskać wyjaśnienia dotyczące interesujących go kwestii związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej .
14.2. Dokument ten będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych przez Operatora. Polityka jest ważna przez czas nieokreślony, dopóki nie zostanie zastąpiona nową wersją.
14.3. Aktualna wersja Polityki jest ogólnie dostępna w Internecie pod adresem <a href=»http://www.sprzatanie-mjm.pl/privacy-policy»>http://www.sprzatanie-mjm.pl/privacy-policy</a>.

Sprzątanie po remoncie Kielce